PRIVACY STATEMENT KOFFIE.MOBI

Koffie.mobi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.koffie.mobi
Tel: +31633491378

Functionaris gegevens bescherming:

B. van den Brand is de Data Protection Officer van Koffie.mobi en is bereikbaar via info@koffie.mobi

INHOUD

Hierna zal het volgende worden behandeld:

I. de persoonlijke gegevens verwerkt door Koffie.mobi

II. het doel van die verwerking;

III. hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

IV. met wie we uw gegevens delen;

V. welke rechten u als klant heeft;

VI. hoe wij onze gegevens beveiligen

I. Persoonsgegevens die wij verwerken

Koffie.mobi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Algemene Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Koffie.Mobi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

- Kopie ID

II. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Koffie.Mobi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betalingen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Indien van toepassing, gebruikt Koffie.Mobi een kopie ID en BSN enkel en alleen voor het sluiten van een contract met de leasemaatschappij

Koffie.Mobi verwerkt met andere woorden persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, te weten een commercieel belang. Koffie.Mobi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koffie.Mobi neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanKoffie.Mobi) tussen zit.

III. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koffie.Mobi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie (bijzondere) Persoonsgegevens :

Personalia > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

Adres > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

Telefoonnummer > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

E-mailadres > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

IP-adres > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

Bankrekeningnummer > maximaal twee jaar > wettelijke en commerciële doeleinden

BSN en Kopie ID > maximaal twee jaar > wettelijke doeleinden

IV. Delen van persoonsgegevens met derden

Koffie.Mobi verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koffie.Mobi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koffie.mobi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

V. Welke rechten heeft u als klant?

U heeft als klant de volgende privacyrechten op basis van de GDPR:

- recht om de persoonsgegevens in te zien;
- recht om de persoonsgegevens te corrigeren;
- recht om de persoonsgegevens te verwijderen.

Daarnaast heeft u als klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Koffie.Mobi. Daarnaast heeft u als klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant hebben in een computerbestand naar de klant of een andere (een door de klant) genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kan worden gestuurd naar info@koffie.mobi

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant zelf is gedaan, vragen wij de klant een kopie van het identiteitsbewijs van de verantwoordelijke met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De kopie van uw ID of paspoort wordt uiteraard na toezending meteen vernietigd.

Koffie.Mobi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VI. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koffie.mobi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u als klant het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koffie.mobi