DISCLAIMER KOFFIE.MOBI

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Koffie.mobi neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Koffie.mobi is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf deze website.

Op de website van Koffie.mobi wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actuele toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie.
Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Koffie.mobi (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. DISCLAIMER KOFFIE.MOBI